Sundheds
strategi

Sundhedsstrategi

Mere end nogensinde før er der et udtalt behov for, at både større og mindre virksomheder og organisationer arbejder strategisk, forebyggende, målrettet og systematisk med deres medarbejderes helbred og trivsel. Mange virksomheder og organisationer gør i dag en aktiv indsats for at fremme sundheden på arbejdspladsen, og de fleste virksomheder har allerede politikker og tilbud, som i et eller andet omfang, er målrettet livsstilsfaktorerne. Tilstedeværelsen af en sundhedspolitik, er dog ikke en garanti for, at arbejdspladsen har et løbende og aktivt fokus på sundhed. Vores erfaring fortæller os, at kun et fåtal af arbejdspladser iværksætter initiativer, der bygger på en strategisk vurdering af de potentialer, der ligger i at arbejde systematisk med sundhedsfremme. For at sundhedsfremme kan blive virkningsfuld og holdbar, bør sundhed indtænkes strategisk i virksomheden, integreres i de ledelsemæssige beslutninger, sættes i system, og blive til en naturlig og levende del af virksomhedens kultur og værdisæt.

HEALTHCARE+

Den sunde strategi

Design og implementering af den sunde strategi med HealthCare+ er en proces, der omfatter følgende elementer:
Med udgangspunkt i en trivsels-, sundheds-, og behovsanalyse (WOBA), en arbejdspladsvurdering, samt et indblik i virksomhedens eksisterende kultur, struktur og processer, designer vi strategien for fremtidens sunde arbejdsplads.
Indsatsen for at skabe bredest mulig interesse og opbakning til strategien er altafgørende for succes. Inddragelse af såvel ledere som medarbejdere foregår eksempelvis gennem forståelses- og involveringsaktiviteter.
Her arbejdes detaljeret omkring formål og effektmål som danner grundlag for en egentlig handlingsplan samt opstilling af resultatmål. Handlingsplanen bør være simpel, konkret og målbar, samt indeholde en tidsplan og et økonomisk budget.
Evaluering af sundhedsstrategien er det vigtigste redskab til at registrere udviklingen i.
Løbende monitorering og evaluering af sundhedsstrategien er det vigtigste redskab til at registrere udviklingen i effekt og konkrete resultater. Opfølgningen giver rum til at reflektere og samle op på konkrete erfaringer og læring, der skal danne grundlag for en fortsat positiv udvikling.